Deze site gebruikt cookies. Indien u verder door de site navigeert, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer info vindt u hier

Vakantie informatie over


WETTELIJKE KENNISGEVING EN DISCLAIMER


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Villa Rent, BV informeert u dat de toegang tot en het gebruik van deze website, alsmede de diensten en/of inhoud die via deze website worden verkregen of kunnen worden verkregen, onderworpen zijn aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische verklaring. Als u het daarom niet eens bent met de onderstaande overwegingen, gelieve dan ook geen gebruik te maken van deze website, aangezien elk gebruik dat u ervan maakt of van de inhoud en/of diensten die erin zijn opgenomen, zal impliceren dat u de wettelijke voorwaarden in deze tekst accepteert.

Het gebruik van de website Euro Properties Holland-inc. vindt plaats op eigen initiatief en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in deze Wettelijke Bekendmaking, die zelfs wijzigingen kunnen ondergaan. De gebruiker is verplicht om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeer en deze juridische kennisgeving.

De gebruiker is jegens Villa Rent, BV. dan wel derden aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting mocht ontstaan. Villa Rent, BV. , behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website, teneinde de inhoud daarvan bij te werken, te corrigeren, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Daarom kunnen de voorwaarden en bepalingen in deze sectie te allen tijde wijzigen. Daarom nodigen wij u uit deze voorwaarden te lezen wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Een dergelijke wijziging zal van toepassing zijn zodra deze beschikbaar is voor de Gebruikers.

Villa Rent, BV. is niet aansprakelijk voor enige schade die door Gebruiker is veroorzaakt als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik in relaties met derden, welke uitsluitend en volledig voor rekening van Gebruiker komt. Villa Rent, BV. is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die bijvoorbeeld door de overdracht van een virus of kwaadaardige programma's is ontstaan, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn getroffen om deze schade te voorkomen. Gebruiker verplicht zich de Villa Rent, BV. website niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met de bepalingen van de geldende wetgeving. Indien Gebruiker besluit deze Wettelijke Boodschap niet te accepteren, dient hij zich te onthouden van toegang tot en/of gebruik van de inhoud en/of diensten die Villa Rent, BV. o.a. via haar website aanbiedt.

TOEGANG EN GEBRUIK

De toegang tot onze website is gratis en open, met uitzondering van de kosten van de verbinding met het telecommunicatienetwerk die door de door elke gebruiker gecontracteerde exploitant. De eenvoudige toegang tot het web houdt geen enkele commerciële relatie in tussen Villa Rent, BV. en de gebruiker daarvan. De gebruiker garandeert de authenticiteit en de tijdigheid van alle gegevens die hij of zij communiceert en zal als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in passend gebruik te maken van de inhoud en diensten van Villa Rent, BV. en niet te gebruiken voor, onder andere:

a) Verspreiding van inhoud die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend of in strijd met de wet of de openbare orde is.

b) computervirussen in het netwerk in te voeren of handelingen te verrichten die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van Villa Rent, BV. of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of beschadigingen kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere gebruikers tot de website en de daarmee samenhangende diensten te belemmeren door het massale gebruik van computerhulpmiddelen waarmee Villa Rent, BV. haar diensten verleent.

c) Schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsmede schending van de geheimhouding van informatie van Villa Rent, BV. of derden.

d) de inhoud te verveelvoudigen, te kopiëren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te verwerken of te wijzigen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de houder van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.

e) gegevens voor reclamedoeleinden te verzamelen en alle soorten reclame en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te verzenden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Villa Rent, BV. is, alleen of als rechtverkrijgende, eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsmede van de daarin opgenomen elementen (waaronder, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst, merken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en vormgeving) die haar of haar licentiegevers toebehoren. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, transformatie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze ter beschikking wordt gesteld, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op enige wijze en met enige technische middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Rent, BV. is uitdrukkelijk verboden. Bij niet nakoming van het voorgaande is Villa Rent, BV. gerechtigd passende juridische stappen te ondernemen. De gebruiker verplicht zich de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Villa Rent, BV., als eigenaar of rechtverkrijgende, te respecteren. U kunt de elementen van de website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op elk ander fysiek medium op voorwaarde dat het uitsluitend en alleen bedoeld is voor uw persoonlijk en privégebruik. De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en alle andere handelingen die niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten zijn toegestaan, zijn verboden.

HYPERLINKS

Het aanbrengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen Villa Rent, BV. en de eigenaar van de website waarin de hyperlink is opgenomen, noch de aanvaarding en goedkeuring door Villa Rent, BV. van de inhoud of diensten daarvan. Degene die voornemens is een hyperlink aan te brengen dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan Villa Rent, BV.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Villa Rent, BV. sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die hieruit voortvloeit:

a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van welke aard dan ook in de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben gekregen via de website of de aangeboden diensten.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van gebruikers kunnen veroorzaken.

c) Het niet naleven van de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. Villa Rent, BV. is in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld, niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eervolle rechten, persoonlijke en familiale privacy en imago, alsmede op regelgeving met betrekking tot oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst Villa Rent, BV. elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden en niet direct door onze webmaster wordt beheerd. De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. Villa Rent, BV. geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites.

JURISDICTIE

Het toepasselijke recht in geval van een geschil of interpretatieconflict van de bepalingen en voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische verklaring, evenals alle aangelegenheden met betrekking tot de diensten en / of inhoud aangeboden op deze website, is de Nederlandse wet. Voor de oplossing van geschillen die kunnen voortvloeien uit het gebruik en de toegang tot de website en / of de diensten of inhoud die kunnen worden aangeboden, Dienen Villa Rent, BV. en de gebruiker zich te onderwerpen aan de bevoegde rechtbank in overeenstemming met de wet.

Villa Rent BV
Willem Alexanderweg 77 B
3945 CH Cothen, Nederland
(+31) 343794500


Reception Office:
Casa Bonita Marina Baixa S.L. EGVT 549
Serra del Reclot 41
03530 La Nucia, Alicante, Spanje
Tel: (+34) 965873871
info@villaaltea.com

www.villaaltea.com
Social Media
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Online Booking System Powered by i-rent.net